Selecteer een pagina

Diana Diëtist 2022

Algemene Voorwaarden Diana Diëtist

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid is gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt mijn
praktijk:
Diana Diëtist / Diana Noordman bedoeld.
Van Oranje Nassaulaan 27
2761 HW Zevenhuizen (ZH)
Bereikbaar op welkom@dianadietist.nl
Kamer van Koophandel nummer: 74675397
BTW id: NL001246924B75

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Diana Diëtist
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Diana
Diëtist en consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en deze op jouw verzoek zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
2.4 Als een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging
nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
2.5 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, als deze
schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
2.6 Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
2.7 Door aankoop geef je te kennen deze voorwaarden te accepteren. Op deze
Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de
consument van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden.
Diana Diëtist 2022

Artikel 3 Het aanbod
3.1 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of andere voorwaarden
heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Mijn aanbod is vrijblijvend. Ik ben gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.4 Met mijn onlineproducten deel ik kennis vanuit de spreekkamer om handvatten te
bieden een gezondere leefstijl aan te wenden. Dat betekent dat je zelf voldoende tijd nodig
hebt om de beschikbare informatie door te nemen en vervolgens om de opdrachten te
maken en toe te passen.
3.5 Ik geef advies op het gebied van leefstijl en voeding ter informatie. Dit is geen medisch
advies én vervangt ook geen medisch advies, diagnose of behandeling van een arts.
3.6 Als plaats van levering geldt het emailadres dat de consument aan Diana Diëtist
kenbaar heeft gemaakt. In geval dat de levering langer duurt dan 3 uur, kijk ook de
SPAM/ongewenste post na.
3.7. Indien geen levering binnen 24 uur; neem dan contact op via welkom@dianadietist.nl

Artikel 4 Tarieven en annulering
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, BTW is inbegrepen.
4.2. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd volgens de
pakketprijs, het losse product of het consult.
4.3. Het product dat je van mij ontvangt is digitaal. Dit houdt in dat je via de mail je product
ontvangt. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
4.4. Wordt een consult korter dan 48 uur van tevoren geannuleerd of gewijzigd, dan zal ik
de kosten in rekening brengen. De klant is verplicht deze te betalen. Dit geldt ook als je niet
verschijnt op een gemaakte afspraak.
4.5 Vanwege het digitale formaat van het product is het niet mogelijk het product te
retourneren.
4.6 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de klant in dat
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.7 Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige producten.
4.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk
– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Diana
Diëtist niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 Garantie
Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent. Heb je alle adviezen opgevolgd, de opdrachten
gemaakt en actief aan de slag gegaan? Kun je dit aantonen en heeft je kind geen enkele
vordering in zijn eetpatroon/leefstijl? Laten we dan samen in gesprek gaan hoe we je
verder kunnen helpen.
Diana Diëtist 2022

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen die ik tijdens consulten en de digitale producten deel,
bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met
derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
6.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis te verkopen of op te nemen in een
eigen product tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je ontevreden zijn over een digitaal product van mij, dan verwacht ik dat je mij dit
zo snel mogelijk laat weten door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo
duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren. Als de
klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik
niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten meld je binnen 14 dagen na het aankopen van een digitaal product. Als je de
klacht later meldt, dan neem ik deze niet in behandeling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen behandeld; gerekend
vanaf de datum van ontvangst. Mocht een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vragen, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een mail
van ontvangst en een indicatie wanneer een meer antwoord verwacht kan worden.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
7.5 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
81 Met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van
mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit
enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het
bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is
uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, zal je mij eerst schriftelijk in gebreke
stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of
eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.
8.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van afname van een digitaal product is
volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou. Het product of ik, Diana Noordman
kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar mijn opdrachtgever
als ik daartoe gehinderd word als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor mijn rekening komt.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht
te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst
verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.
Diana Diëtist 2022
9.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik
gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.
9.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever
desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 10 Privacy
10.1 Ik neem de privacy van mijn consumenten serieus en ik gebruik jouw
persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de
wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.
10.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van analyse/consult met elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van de voorwaarden
Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
reden in werking op het aangekondigde tijdstip.